nobody LogoutLogin
  • Úvod

Úvodní informace

Na této stránce je realizován prodej nepotřebného movitého majetku Lesů ČR. Prodej má formu veřejné soutěže. Nabízený majetek je pro snazší výběr dělen do čtyř základních kategorií: Motorová a přípojná vozidla, Ostatní movité věci, Ostatní stroje a zařízení a Výpočetní a komunikační technika. Další třídění nabízeného majetku je v aplikaci možné provádět pomocí filtru například dle ceny, stáří nabídky, lokalizace (kraj, okres), nebo podle organizačních jednotek LČR, na kterých se prodávaný majetek nachází.

Přehled aktuálně prodávaného majetku je uveden na záložce Prodej nepotřebného movitého majetku LČR.

Pro účast ve výběrovém řízení je nutné vyplnit, podepsat a odeslat Prohlášení účastníka výběrového řízení. Formulář je ke stažení zde. Současně s tímto dokumentem zájemce odesílá nabídku, obsahující vedle identifikačních údajů nabízenou kupní cenu a další požadované náležitosti.

Vítězem veřejné soutěže se stává zájemce, který podá platnou nabídku s nejvyšší kupní cenou.

Přehled